Nowości

Partnerzy poszukiwani - Rozszerzenie sieci dystrybucji

Pierot poszukuje regionalnych i lokalnych partnerów na terenie kraju. Zadanie poszukiwanych firm partnerskich to przejęcie opieki nad inwestorami i sprzedaż rozwiązań przeciwpożarowych na określonym obszarze.


Prospekt Grodzie przeciwpożarowe

Prospekt “Grodzie przeciwpożarowe do pneumatycznych systemów transportowych” jest dostępny w formie elektronicznej.

Kurtyny dymowe - Ochrona przeciwdymowa

Absolutną większość zarejestrowanych śmiertelnych ofiar pożarów, rzędu 95 proc., stanowią ofiary dymu i gazów pożarowych. Wymowa tej przerażającej statystyki jest jednoznaczna.

 

Straty rzeczowe spowodowane przez dym i gazy pożarowe to około 75 proc. wszystkich strat materialnych będących konsekwencją pożaru. Postępująca automatyzacja systemów utrzymania obiektów w ruchu sprawia, że udział ten stale rośnie. Stałe produkty spalania osadzające się na elementach elektronicznych systemów czynią je bezwartościowymi.

 

Ruchome kurtyny przeciwdymowe

Systemy kurtyn przeciwdymowych i zamknięć dymoszczelnych oferowanych przez firmę Pierot stanowią nowoczesne narzędzie w planowaniu i realizacji koncepcji ochrony przeciwpożarowej.

 

Dają one możliwość zwiększenia bezpieczeństwa ludzi przebywających w budynkach, ekip ratowniczych prowadzących akcję ratowniczą, pozwalają na bezpieczną ewakuację i zmniejszenie skali strat materialnych.

 

Jest to system uniwersalny, dający architektom bardzo dużą swobodę projektowania przestrzeni, a inwestorom pozwalający na taki podział powierzchni obiektu, który zagwarantuje jej naprawdę efektywne wykorzystanie.

 

Wielkość ruchomych kurtyn dymowych w klasach D120 i DH 120 do 50 m szerokości i 16 m długości rozwinięcia.

 

System ten pozwala na zdefiniowaną w czasie ochronę przeciwdymową określonych płaszczyzn, przestrzeni, otworów oraz podział dużych przestrzeni na strefy lub zbiorniki dymowe. W razie pożaru kontroluje ruch gazów pożarowych wewnątrz budynku.

 

Kurtyny dymowe – zabezpieczenie i ochrona

System kurtyn dymowych pozwala na:

 • ochronę przeciwdymową obiektów we współdziałaniu z instalacją RWA,
 • tworzenie zbiorników dymowych,
 • stworzenie stref wolnych od zadymienia i o temperaturze poniżej wartości krytycznej,
 • ograniczenie ruchu dymu,
 • skierowanie dymu i gazów pożarowych w określonym wcześniej, pożądanym kierunku (tzw. kanalizacja dymu),
 • zapobieganie przedostaniu się dymu do innych obszarów lub opóźnienie tego procesu,
 • zachowanie funkcjonalności obiektów, zgodnie z oczekiwaniami inwestorów, przy równoczesnym zachowaniu wymaganego poziomu ochrony przeciwdymowej,
 • zabezpieczenie przeciwdymowe otworów dużych i bardzo dużych, których ochrona za pomocą tradycyjnych rozwiązań jest technicznie niemożliwa lub nieopłacalna.
 

Wymagania

 • Postanowienia normy PN EN 12101-1 System kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych.
 • Zachowanie szczelności dymowej: przenikanie dymu nie może przekraczać 25 m3/m2/h.
 • Zachowanie szczelności ogniowej: w temperaturze stałej 600 °C – dla klasy D, a w temperaturach narastających zgodnie z standardową krzywą badawczą czas – temperatura (jak dla badań ogniowych bram) – dla klasy DH.
 • Niezawodność: przejście z wynikiem pozytywnym testu pracy non-stop przez minimum 1000 cykli.

 

Osiągnięte klasy szczelnosci dymowej

Prezentowane kurtyny dymowe spełniają te wymagania, a potwierdzone w toku badań parametry szczelności dymowej, szczelności ogniowej i niezawodności umożliwiły ich certyfikację w klasach:

 • D30 do D120,
 • DH30 do DH120.

Liczba po oznaczeniu D/DH oznacza czas (w minutach), przez jaki kurtyna dymowa gwarantuje spełnienie wymagań przewidzianych dla danej klasy.

 

 

Następne kroki